". \t\n \n \n \n \n \n \n \n \t\n \t \t \t\n \n \n \n \t\nT A C 1\t\u7cfb \u5217 \u6574 \u6d41 \u56de \u9988 \u7535 \u6e90\t \t\n\u4f7f\u7528\u624b\u518c\t \t\n\u5929 \u6d25 \u7535 \u6c14 \u79d1 \u5b66 \u7814 \u7a76 \u9662 \u6709 \u9650 \u516c \u53f8\t \t\nTianjin Research Institute of Electric Science \tC\to.,Ltd\t \t\n\u7248\u672c\uff1a\tV0\t5\n\n\u76ee\u5f55\t \t\n1 \t\u5b9a\u4e49\t ................................\t................................\t................................\t................................\t... 1 \t\n1.1\t \t\u5b9a\u4e49\t ................................\t................................\t................................\t............................\t 1 \t\n1.2\t \t\u8b66\u544a\t ................................\t................................\t................................\t............................\t 2 \t\n2 \t\u8bbe\u5907\u6982\u8ff0\t ................................\t................................\t................................\t...........................\t 3 \t\n2.1\t \t\u5e94\u7528\u3001\u7279\u70b9\u3001\u7ed3\u6784\u8bbe\u8ba1\t ................................\t................................\t............................\t 3 \t\n2.2\t \t\u5de5\u4f5c\u65b9\u5f0f\t ................................\t................................\t................................\t....................\t 3 \t\n2.3\t \t\u5de5\u4f5c\u539f\u7406\t ................................\t................................\t................................\t....................\t 4 \t\n2.4\t \t\u7531\tIGBT\t\u6574\u6d41\u7535\u6e90\u7ec4\u6210\u7684\u6574\u6d41\u7cfb\u7edf\t ................................\t................................\t..........\t 5 \t\n2.5\t \t\u578b\u53f7\u8bf4\u660e\u548c\u578b\u8c31\t ................................\t................................\t................................\t........\t 7 \t\n2.6\t \t\u5b9a\u5236\u89c4\u683c\u578b\u53f7\u88c5\u7f6e\u6982\u8ff0\t ................................\t................................\t............................\t 9 \t\n2.6.1\t TAC1\t-037\t-G1K\t\u88c5\u7f6e\t ................................\t................................\t..............................\t 9 \t\n2.6.2\t TAC1\t-075\t-G1M\t\u88c5\u7f6e\t ................................\t................................\t............................\t 11\t \t\n2.6.2\t TAC1\t-132\t-G1A\t\u88c5\u7f6e\t ................................\t................................\t............................\t 13\t \t\n2.7\t \t\u94ed\u724c\t ................................\t................................\t................................\t..........................\t 15\t \t\n2.7\t \t\u5e76\u8054\u4f7f\u7528\t ................................\t................................\t................................\t..................\t 16\t \t\n3 \t\u673a\u68b0\u5b89\u88c5\t ................................\t................................\t................................\t.........................\t 18\t \t\n3.1\t \t\u5b89\u88c5\t ................................\t................................\t................................\t..........................\t 18\t \t\n3.2\t \t\u5c3a\u5bf8\u56fe\t ................................\t................................\t................................\t......................\t 19\t \t\n3.3\t \t\u88c5\u67dc\u53ca\u540a\u88c5\t ................................\t................................\t................................\t..............\t 21\t \t\n4 \t\u7535\u6c14\u5b89\u88c5\t ................................\t................................\t................................\t.........................\t 22\t \t\n4.1\t \t\u91cd\u8981\u7684\u5b89\u5168\u9632\u62a4\u63aa\u65bd\t ................................\t................................\t..............................\t 22\t \t\n4.2\t \tIGBT\t\u6574\u6d41\u7535\u6e90\u63a5\u53e3\u63cf\u8ff0\t ................................\t................................\t........................\t 23\t \t\n4.3\t \t\u6574\u6d41\u7535\u6e90\u65b9\u6846\u56fe\u53ca\u7aef\u5b50\u8bf4\u660e\t ................................\t................................\t..................\t 25\t \t\n4.4\t \t\u4e3b\u56de\u8def\u7535\u6c14\u8fde\u63a5\t ................................\t................................\t................................\t......\t 27\t \t\n4.5\t \tD\t\u578b\u5f3a\u7535\u7aef\u5b50\u6392\tX1\t\u8fde\u63a5\t ................................\t................................\t.......................\t 27\t \t\n4.6\t \tD\t\u578b\u63a7\u5236\u7aef\u5b50\u6392\tX2\t\u8fde\u63a5\t ................................\t................................\t.......................\t 28\t \t\n4.7\t \tC3\t\u578b\u63a7\u5236\u7aef\u5b50\u6392\tX1\t\u8fde\u63a5\t ................................\t................................\t.....................\t 29\t \t\n4.8\t \t\u4e3b\u7ad9\u63a7\u5236\u677f\u63a5\u53e3\u8fde\u63a5\t ................................\t................................\t..............................\t 29\n\nIGBT\t\u6574\u6d41\t\u7535\u6e90\t\u4f7f\u7528\u8bf4\u660e\u4e66\t \t\n \n \n \n \t\n4.8.1\t\u4e3b\u7ad9\u5e95\u677f\uff08\u5fc5\u987b\u4e0e\u9ad8\u901f\u901a\u8baf\u677f\u642d\u914d\u4f7f\u7528\uff09\t ................................\t......................\t 29\t \t\n4.8.2\t\u5e76\u8054\u901a\u8baf\u677f\u8bf4\u660e\uff08\u4e3b\u7ad9\u5e95\u677f\u5fc5\u987b\u4e0e\u5176\u642d\u914d\u4f7f\u7528\uff09\t ................................\t..........\t 31\t \t\n4.9\t \tPWM\t\u677f\u63a5\u53e3\u8fde\u63a5\t ................................\t................................\t................................\t... 31\t \t\n4.10\t \t\u4e3b\u4ece\u7ad9\u5e76\u8054\u5149\u7ea4\u8fde\u63a5\u65b9\u5f0f\t ................................\t................................\t......................\t 32\t \t\n5 \t\u8c03\u8bd5\t ................................\t................................\t................................\t................................\t. 33\t \t\n5.1\t \t\u53c2\u6570\u8bbe\u7f6e\t ................................\t................................\t................................\t..................\t 33\t \t\n5.2\t \tPMU\t\u9762\u677f\t ................................\t................................\t................................\t................\t 33\t \t\n5.3\t \t\u7b2c\u4e00\u6b21\u542f\u52a8\u8bbe\u7f6e\t ................................\t................................\t................................\t......\t 37\t \t\n5.4\t \tP70\t\u8bbe\u7f6e\t ................................\t................................\t................................\t...................\t 37\t \t\n6 \t\u64cd\u4f5c\t ................................\t................................\t................................\t................................\t. 39\t \t\n6.1\t \t\u53c2\u6570\u4f7f\u7528\u8bf4\u660e\t ................................\t................................\t................................\t..........\t 39\t \t\n6.2\t \t\u4fe1\u53f7\u4e92\u8054\u6280\u672f\t ................................\t................................\t................................\t..........\t 39\t \t\n6.3\t \t\u5b9a\u4e49\u7684\u56fa\u5b9a\u503c\t ................................\t................................\t................................\t..........\t 39\t \t\n6.4\t \t\u7cfb\u7edf\u542f\u505c\u903b\u8f91\t ................................\t................................\t................................\t..........\t 40\t \t\n6.5\t \t\u542f\u505c\u8bf4\u660e\t ................................\t................................\t................................\t..................\t 42\t \t\n6.6\t \t\u6545\u969c\u590d\u4f4d\t ................................\t................................\t................................\t..................\t 42\t \t\n7 \t\u529f\u80fd\t ................................\t................................\t................................\t................................\t. 43\t \t\n7.1\t \t\u7cfb\u7edf\u56de\u9988\u7684\u9644\u52a0\u529f\u80fd\t ................................\t................................\t..............................\t 43\t \t\n7.2\t \t\u5e76\u8054\u4f7f\u7528\u8bf4\u660e\t ................................\t................................\t................................\t..........\t 44\t \t\n8 \tPROFIBUS\t ................................\t................................\t................................\t.........................\t 45\t \t\n8.1\t \tPROFIBUS\t\u901a\u8baf\u534f\u8bae\u8bf4\u660e\t ................................\t................................\t......................\t 45\t \t\n8.2\t \tDP\t\u901a\u8baf\u677f\u8bf4\u660e\t ................................\t................................\t................................\t........\t 47\t \t\n8.3\t \tDP\t\u901a\u8baf\u677f\u8fde\u63a5\u5230\tPROFIBUS\t ................................\t................................\t................\t 47\t \t\n8.4\t \t\u8bbe\u5b9a\tPRO\tFIBUS\t-DP\t\u4e3b\u7ad9\t ................................\t................................\t......................\t 48\t \t\n8.5\t \t\u8bca\u65ad\t ................................\t................................\t................................\t..........................\t 49\t \t\n9 \tPROFINET\t ................................\t................................\t................................\t.........................\t 50\t \t\n9.1\t \tPROFINET\t\u6982\u8ff0\t ................................\t................................\t................................\t......\t 50\t \t\n9.2\t \t\u5b89\u88c5\u4e0e\u8bbe\u7f6e\t ................................\t................................\t................................\t..............\t 51\t \t\n9.3\t \t\u901a\u8baf\u914d\u7f6e\u8bf4\u660e\t ................................\t................................\t................................\t..........\t 51"Loading....

   


去除本页广告与LogoFile name:

-

File size:

-

Title:

-

Author:

-

Subject:

-

Keywords:

-

Creation Date:

-

Modification Date:

-

Creator:

-

PDF Producer:

-

PDF Version:

-

Page Count:

-

Page Size:

-

Fast Web View:

-

Preparing document for printing…
0%

/

×

去除本页广告
扫码后请刷新如没显示二维码,请重新打开本窗口